Study sketch

Lorenn tyr studio chico

Hybrid: demon-vampire :)